Mondiaal Beleid Sittard

Sinds het samengaan van de gemeenten Sittard, Geleen en Born in 2001 is Vereniging Mondiaal Beleid een feit. VMB is ontstaan door samenwerking tussen organisaties en particulier initiatieven uit de drie kernen die zich bezighouden met Wereldwijd Welzijn.

Aanleiding

Armoedebestrijding, internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling zijn nauw verweven zijn met veiligheid, vrede en verzoening. Maar ook met respect en verantwoordelijkheid, de erkenning van mensenrechten, met conflictpreventie en interreligieuze dialoog.
Door als organisaties, inwoners en gemeente aandacht te hebben voor deze thema’s in de vorm van directe sponsoring, ondersteuning van bewustwordingsactiviteiten en goed mondiaal beleid, werken we aan lokale en internationale solidariteit. Want we zijn tenslotte allemaal wereldburgers.

Doel

De doelstelling van VMB is om door haar activiteiten bij te dragen aan een rechtvaardige, vreedzame, duurzame, veilige en tolerante wereld. Dit doet VMB door mensen die hiermee bezig zijn te ondersteunen en door voorlichtingsactiviteiten , bewustwordingsactiviteiten en educatieve activiteiten te organiseren. Daarnaast heeft VMB een aanjaagfunctie als het gaat om het agenderen van mondiaal beleid bij de gemeente Sittard-Geleen. Concreet komt dit als volgt tot uiting:

Platform

VMB fungeert als platform voor mondiale organisaties en particulier initiatieven (pi’s) uit de gemeente Sittard-Geleen en biedt ze de gelegenheid met elkaar kennis en informatie uit te wisselen. Daarnaast kunnen organisaties en pi’s bij VMB terecht voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van activiteiten in gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast organiseert VMB met enige regelmaat verdiepingsbijeenkomsten.

Aangesloten organisaties en pi’s vormen een gevarieerd geheel. Zo zijn er stichtingen ter ondersteuning van het missiewerk vanuit de plaatselijke parochie, landelijke clubs zoals Unicef en Vluchtelingenwerk die in onze gemeente een afdeling hebben, en groeperingen die opkomen voor specifieke (achtergestelde) groepen of dorpen (soms uit land van herkomst). Ook enkele clubs met een natuur- en milieuachtergrond zijn lid van VMB zoals Milieudefensie en IVN.  

Aanjager richting gemeente

Twee keer per jaar heeft VMB overleg met de verantwoordelijk wethouder en beleidsambtenaar. Hierbij worden actuele ontwikkelen op het vlak van mondiaal beleid besproken en ideeën uitgewisseld. Onder andere de betrokkenheid van de gemeente Sittard-Geleen bij de campagne Fairtrade Gemeente (2009-heden) en de organisatie van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-prijs Westelijke Mijnstreek in 2013 zijn directe resultaten van deze uitwisseling tussen VMB en gemeentelijk bestuur.

Communicatie

Via het Wereldbulletin, de website en Facebook communiceert VMB over mondiale activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Sittard-Geleen. In het Wereldbulletin zijn ook met enige regelmaat achtergrondartikelen te vinden. Daarnaast zoeken we de dialoog op tijdens de uitwisselingsbijeenkomsten en is VMB vertegenwoordigd bij lokale activiteiten zoals het multiculturele Musada festival, de fairtrade-week en de St. Joep markt.

Educatie

Door middel van educatieve activiteiten bereikt VMB op jaarbasis vele honderden leerlingen op basis- en middelbare scholen in gemeente Sittard-Geleen. Scholen worden over de gastlessen geïnformeerd via de folder Wijs om de Wereld.

Beleid

VMB stelt in samenspraak met haar leden en de gemeente iedere 4 jaar een nieuw beleidsplan op waarin de doelen en activiteiten voor de komende jaren staan vermeld. Het beleidsplan 2012-2015 kunt u hiernaast downloaden. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening opgesteld waaruit blijkt welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke kosten daaraan verbonden zijn. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2011 zijn in de ledenvergadering behandeld en zijn hiernaast te downloaden.

Adres: President Kennedysingel 16, 6137 AC Sittard / Telefoon: 046 451 2352