Lezing van ATD Vierde Wereld

“Het enige probleem, het unieke probleem, dat alle andere omvat, dat alle andere problemen van de mensheid verklaart, is de voortdurende aanwezigheid in al onze samenlevingen van een bevolkingsgroep, die buiten de structuren wordt gehouden, buiten de systemen, buiten het denken van de mensen.

Dit – uitsluiting – is het fundamentele probleem van de mensheid, dat alle andere verklaart.” Joseph Wresinski

Op 10 mei 2022 houdt schrijver: John Habets een lezing over zijn twee recent geschreven boeken: “Waarde(n)volle wereld” en ”Naar een nieuwe wereld”.

In een “WAARDE(N)VOLLE WERELD” gaat het over uitsluiting. Uitsluiting niet alleen van mensen trouwens, ook de economie zorgt voor uitsluiting. Allerlei kosten en waarden spelen in de economie geen rol en worden over het hoofd gezien. In een “WAARDE(N)VOLLE WERELD” wordt de natuur/het milieu als uitgangspunt gekozen om dit inzichtelijk te maken.

Als de ontwikkelingen blijven doorgaan zoals nu, dan krijgt de wereld op termijn te maken met een gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 graden Celsius. Met als gevolg dat de wereld, die rijk is aan o.a. oerbossen, oceanen, de Noordpool, de atmosfeer, en traditionele kennis e.d, in heel snel tempo afbrokkelt. En dat mensen in armoede niet echt kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.
Tegelijkertijd en dat is het hoopvolle, ontwikkelt zich, vooralsnog tegen de verdrukking in, in snel tempo een tegenkracht, die niet moet worden onderschat. Het zijn de wakkere burgers, initiatieven van onderop en allerlei ngo’s, waaronder ATD, die stem geven aan niet geziene mensen en maatschappelijke waarden. En die aangeven: de ontwaarding van de wereld kan worden gestopt: door het in ere herstellen van juist al die wezenlijke waarden, waaronder gelijkwaardigheid, die het leven op aarde aangenaam en de moeite waard maken.

In “NAAR EEN NIEUWE WERELD” wordt geschetst hoe de wereld in een diepe crisis verkeert. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling maar er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de uitputting van grondstoffen, water – en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen worden overschreden; ten koste van het goede leven en de draagkracht van de planeet.

Zo worden met de snelle teloorgang van het Amazone-regenwoud de ‘longen van de wereld’ ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de grondstoffenvoorraad uit zich nu al in conflicten tussen landen. En een achteruit hollende biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel tempo uitsterven van soorten. Toenemende waterschaarste is er bovendien debet aan, dat een steeds groter deel van de wereldbevolking onvol-doende toegang heeft tot schoon drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg.

Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden aan de huidige ‘groei met oogkleppen’ de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet. Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen wij ? Deze vragen staan centraal in het boek: “NAAR EEN NIEUWE WERELD”, dat zich in 2035 situeert, wordt de lezer meegenomen naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, mede dankzij de inspanningen van de Verenigde Naties, de vele ngo’s, die de wereld rijk is en allerlei particuliere initiatieven van onderop. “NAAR EEN NIEUWE WERELD” schetst de contouren van deze nieuwe wereld, die zich tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; met waarden als  (gelijk)waardigheid, solidariteit, samenwerking, verbondenheid en samen delen als uitgangspunt.

De lezing en dialoog zullen plaatsvinden in de Andreaskerk, Palestinastraat 326 te Heerlerbaan van 19.0021.30.