De Stichting ICMP stelt zich voor

In 2005 heeft een aantal mensen met een Irakese achtergrond de Stichting Irakese Cultuur & Maatschappij Parkstad (SICMP) opgericht met als voorzitter Fadhel Al Hassouni.

De belangrijkste doelen van de stichting zijn:

• Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking, door middel van het organiseren van diverse activiteiten.
• Het helpen bevorderen van de integratie en emancipatie van mensen met Irakese achter-grond in de Nederlandse maatschappij.
• Het stimuleren van (Irakese) mensen om actief deel te nemen aan de maatschappij om de belangen van mensen en de maatschappij te bevorderen.
• Het signaleren van knelpunten en problemen van de achterban en het adviseren en meewerken aan oplossingen voor deze knelpunten en problemen.
• Het bemiddelen tussen de Irakese mensen en Nederlandse instanties, en
• Het vieren en herdenken van culturele en traditionele aangelegenheden.

De Stichting ICMP wil deze doelen bereiken door onder meer:

• Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, debatten, conferenties en andere informatiebijeenkomsten.
• Samenwerken met relevante Nederlandse, internationale en Irakese instanties.
• Het benaderen van en contact houden met de Nederlandse overheid, media en andere relevante instanties en
• Het organiseren van recreatieve activiteiten.

De organisatie werkt louter met vrijwilligers en is onafhankelijk. De Stichting SICMP heeft zelf geen inkomsten maar heeft wel een werkruimte in het gebouw van Alcander, Kruistraat 103 in Heerlen. Daar is ook het spreekuur op werkdagen op maandag en woensdag 10.00- 17.00 uur en op vrijdag van 10.00-14.00 uur.

Op deze spreekuren kan men terecht met al uw vragen over: sociale zekerheid, recht op uitkering, bijzondere bijstand en het gemeentelijke minimabeleid; plus recht op toeslagen (huur-toeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alleenstaande ouderkorting). U kunt er formulieren (laten) invullen (bijvoorbeeld voor kwijtschelding gemeentelijke belasting en water-schapsheffingen) een betalingsregeling aanvragen en de administratie op orde brengen. En met vragen over werk en onderwijs, inburgering, vreemdelingenzaken (recht op verblijf in Neder-land, asielzaken, huisvestiging, gezinshereniging. En tot slot over verzekeringen (ziektekosten-verzekering, Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering , woonverzekering, begrafenis-verzekering enz.) De adviezen van de Stichting ICMP zijn gratis.

Volgens het jaarverslag over 2018 hebben 215 mensen in totaal 703 keer het spreekuur be-zocht, waarvan 190 (658 bezoeken) uit Heerlen kwamen. In totaal betekende dat meer dan 500 uur advieswerk.

ICMP werkt vooral vanuit het oogpunt van de belangen van Irakese mensen. De integreren in de Nederlandse samenleving staat centraal maar wel met het behoud van de eigen identiteit.

In Parkstad Limburg leven sinds de eerste vluchtelingenstroom in 1993 zo’n 250 Irakezen die een verblijfsvergunning of de Nederlands nationaliteit bezitten. Ook verblijven er veel Irakezen in het asielzoekerscentrum.

Maar op het spreekuur is het aantal mensen afkomstig uit Irak met 27 % niet de grootste groep. Dat zijn de mensen uit Syrië met 37 %. Zie hier in de tabel de grote variatie in herkomst van de klanten uit 2018:

Voorzitter Al Hassouni is niet zo positief over de huidige situatie: “Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving. En de positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.” Maar daar wil de Stichting Cultuur en Maatschappij Parkstad graag tegenwicht aan bieden.

Adres:
Stichting ICMP
Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen
045 560 25 25
06 33 92 92 76
sicmp2006@yahoo.com